• 722 088 081
  • arkada.sosnowiec@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYL-POL Sp. zo.o. adres: 

41-200 Sosnowiec, ul. Towarowa 21

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. Ponadto dane mogą być wykorzystane do celów wskazanych w odrębnych całkowicie dobrowolnych zgodach, np. marketingowych.

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw oraz innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (np. developer).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – 6 lat w przypadku dokumentacji księgowej, natomiast w przypadku danych marketingowych do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego – np. ustawa o rachunkowości. 

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu – profilowanie.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.


Apartamenty ARKADA, zlokalizowane w Sosnowcu przy ul. Towarowej, to nowoczesne budynki mieszkań wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi. Elegancka i ciekawa forma architektoniczna oraz wysoka dbałość o detale wyróżnia ich indywidualny charakter.